Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aareon Groep

Magazine
Nieuws > Aareon

Ontwikkelingen binnen de Aareon Groep

Binnen Aareon NL richt de aandacht zich doorgaans op de ontwikkelingen binnen Nederland. Op zich terecht, want de ontwikkelingen die wij hier doorvoeren zijn ook primair voor de Nederlandse markt bestemd.

De Aareon Group heeft een groot deel van Europa als werkgebied. In de verschillende landen wordt op vergelijkbare manier gewerkt als bij ons in Nederland.

Vanuit de Aareon Groep is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen die over de landsgrenzen heen gebruikt kunnen worden. Het idee hierachter is natuurlijk dat zaken die centraal voor meerdere landen worden ontwikkeld, maar één maal hoeven te worden gerealiseerd. Daarmee bereiken we enerzijds een grote efficiencyverbetering en anderzijds toepassingen die stabiel zijn, veel functionaliteit bieden en generiek ingezet kunnen worden.

In de afgelopen tijd is er aan aantal initiatieven ontplooid die voortgekomen zijn uit een inventarisatie bij alle Aareon-ondernemingen en vanuit die organisaties natuurlijk ook weer bij hun relaties.

Dit leidde tot een verzameling van ruim 100 ideeën voor nieuwe toepassingen, naast nog een groot aantal ideeën als uitbreiding op bestaande toepassingen. Deze ideeën zijn gecategoriseerd en beoordeeld en uiteindelijk heeft dit geleid tot een beperkt aantal ideeën die verder zullen worden onderzocht en mogelijk ontwikkeld. In dit artikel zullen we een korte toelichting geven op een aantal van deze nieuwe ideeën gesplitst naar twee categorieën: Digital Roadmap en New Growth Cases.

Digital Roadmap

De Digital Roadmap bevat onderwerpen die passen in de verdere digitalisering van processen en andere nieuwe digitale ontwikkelingen. Twee daarvan zullen wij hieronder toelichten:

Virtual assistent: “OK Google, ik wil mijn huur opzeggen”.
Op dit moment kunnen huurders allerlei zaken al zelf regelen of laten regelen. Vanuit Aareon word dit onder andere ondersteund door het klantportaal en verschillende apps. Ondertussen doen apparaten als Google home en Alexa snel hun intrede bij consumenten. Aareon wil deze technologie ondersteunen en een dialooggeoriënteerde huurderassistent introduceren, waarmee huurders thuis met hun vragen en verzoeken bij de corporatie kunnen aankloppen, gewoon in gesproken taal en met een natuurlijke conversatie.

PaaS: Platform as as Service
Zoals u al eerder in Insight heeft kunnen lezen, ontwikkelt Aareon een digitaal platform waarop uiteindelijk een groot aantal services beschikbaar zullen komen voor andere toepassingen binnen de Aareon Groep. Op de Digital Roadmap staat ook de mogelijkheid voor klanten van Aareon om deze services te gebruiken om eigen toepassingen te (laten) ontwikkelen die volledig geïntegreerd zijn met de aanwezige Aareon-systemen. Door het beschikbaar stellen van het platform komt dan een grote hoeveelheid geïntegreerde functionaliteit beschikbaar waarmee eigen “standaard” toepassingen kunnen worden gebouwd.

New Growth Cases

Dit zijn de ideeën voor nieuwe toepassingen die uit de eerder genoemde inventarisatie naar voren zijn gekomen. Deze ideeën worden nu verder besproken, ook met de klanten van Aareon, en mede op basis daarvan zal er een besluit worden genomen welke ideeën verder zullen worden ontwikkeld. Een aantal van deze ideeën wordt hieronder kort toegelicht.

Predictive Maintenance: de ideale inspecteur
Onderhoud aan het bezit is op dit moment veelal gebaseerd op een inschatting hoe vaak een bepaalde activiteit moet worden uitgevoerd, al of niet verbijzonderd op basis van inspecties en conditie, soms ook nog aangevuld met een vergelijk met andere woningen van eenzelfde type. Er wordt eigenlijk altijd naar het verleden gekeken, terwijl men de toekomst zou willen weten. Met Predictive Maintenance kunnen we daar veel meer aan voldoen dan nu mogelijk is. Door het uitrusten van woningen met sensoren die kunnen registreren of iets op (korte) termijn onderhoud nodig heeft, kan er veel nauwkeuriger worden gepland en begroot en kan het aantal storingen, dat nu onder het service onderhoud valt, worden beperkt.

Data Science Excellence Center: kennis maakt macht
Het Data SCience Excellence Center is een combinatie van een platform waarop data van vastgoedbeheerders worden verzameld, de juiste tools voor het analyseren van deze data en de juiste expertise om de data te analyseren en de juiste conclusies daaruit te trekken. Het uitgangspunt hierbij is dat de data niet alleen uit de (ERP) systemen komen, maar ook uit andere systemen die worden gebruikt zoals uit openbare bronnen als CBS en Kadaster en uit allerlei IOT-toepassingen en sensoren die gebruikt kunnen worden door de vastgoedbeheerders. Met behulp van deze big data kunnen meer, andere en verrassende inzichten worden verkregen, bijvoorbeeld m.b.t. het eigen bezit. In dit idee is ook de analyse van data van meerdere deelnemende vastgoedbeheerders als mogelijkheid geopperd. Uiteraard een logische gedachtegang, omdat daarmee ook vergelijkende inzichten kunnen worden verkregen. Dit idee moet natuurlijk wel gedragen worden door de deelnemers en zal ook zeker vanuit de privacyhoek nader beschouwd moeten worden.

MilennialZ Platform: het nieuwe wonen
Millennials kennen vaak een andere manier van leven en wonen dan de manier waarop veelal op dit moment door corporaties woningen worden verhuurd. Er is meer behoefte aan mogelijkheden om gedurende een kortere periode ergens te wonen en dan verder te trekken naar een volgende woning en /of woonplaats. Dit brengt met zich mee dat er ook verwacht wordt dat er meer en andere diensten worden geboden bij de te huren woning of woongelegenheid. Een aantal voorbeelden hiervan zijn gemeubileerd wonen en voorzieningen zoals internet, het kunnen gebruiken van een was-service en misschien wel gedeelde vervoersfaciliteiten. Aareon onderzoekt uit vanuit de gedachte: “allround carefree residential sollutions”.

Digital Agency: regel alles op 1 plek
Het Digital Agency is een portaal waarop huurders alles kunnen regelen, niet alleen met de verhuurder, maar met alle organisatie waarmee hij te maken heeft zoals het aanvragen van een paspoort, alle informatie aan alle betrokkenen doorgeven bij een verhuizing. In andere landen binnen Europa kunnen dit nu vaak nog erg tijdrovende zaken zijn, omdat verwacht wordt dat men persoonlijk naar de betrokken instellingen gaat en daar soms te maken heeft met lange wachttijden. Met het Digital Agency wordt dit in één portaal ondergebracht en opgelost. De vraag die voorligt, is hoe relevant dit is voor de Nederlandse situatie.

Property management platform: dataroom voor vastgoed
Dit initiatief richt zich in eerste instantie met name op commerciële beheerders en eigenaren van vastgoed. Het doel hiervan is om een plaats te hebben waar informatie van het bezit ligt opgeslagen waarmee alle belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de status, rendement en waarde van het bezit. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer er sprake is van overname van bezit of beheer van vastgoed, maar het kan ook ingezet worden om inzicht te krijgen in (delen van) het bezit.

En nu verder

De Aareon Groep kijkt verder dan alleen de standaard activiteiten maar wil ook duidelijk meedenken in het toekomstperspectief van haar klanten. Niet vanuit een ivoren toren maar samen om zo tot innovatieve oplossingen te komen, die een meerwaarde bieden voor de vastgoedbeheerders. Join innovation!

to top