Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Magazine
Nieuws

Standard Business Reporting: eenduidig/eenvoudig rapporteren

Bedrijven in Nederland moeten elk jaar weer veel financiële rapportages aanleveren aan andere organisaties, zoals banken en overheden. Dit is vaak een tijdrovende en dus dure klus. SBR, Standard Business Reporting, kan er bij helpen om het rapporteren beter, sneller en eenvoudiger te maken.

SBR is in Nederland de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages en is ontwikkeld door de Nederlandse overheid in samenwerking met andere organisaties zoals accountants, softwareleveranciers en banken. Met SBR kunnen de rapportages op een standaard wijze worden verstuurd naar de verschillende ontvangers, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Zo is sinds 1 januari 2013 SBR de exclusieve manier van aanleveren van de IB- en VpB-aangiften.

SBR is de nationale standaard, die weer gebaseerd is op XBRL, eXtensible Business Reporting Language, een wereldwijde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. Deze standaard wordt beheerd door de non-profitorganisatie "XBRL International".

Omdat elke bedrijfssector zijn eigen specifiek kenmerken heeft, is het niet mogelijk om wereldwijd met een totale standaard te werken. XBRL moet gezien worden als een raamwerk, waarop elke sector zijn eigen sectorspecifieke termen kan gebruiken. Deze zijn vastgelegd in een taxonomie, een verklarende lijst per sector. Daarmee is er een eenduidige bepaling en interpretatie van de financiële data.

Corporaties en SBR

SBR wordt dé standaard voor alle verantwoordingsinformatie richting de overheid. Niet alleen voor de belastingaangifte, maar voor alle informatie die moet worden aangeleverd. De VPB-aangifte van corporaties gaat nu al met behulp van SBR. Ook andere aan te leveren informatie zal in de toekomst via SBR lopen, waarbij de gegevens voor de jaarrekening waarschijnlijk als eerste aan bod zullen komen.

Maar SBR is alleen nog maar de standaard. Om uit de administratie via deze standaard aan te kunnen leveren, moet er nog wel wat gebeuren. SBR geeft niet aan hoe de informatie moet worden verzameld en samengesteld uit de administratieve systemen en op de juiste manier conform de taxonomie moet worden vertaald naar het gevraagde formaat.

In 2016 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een pilot uitgevoerd voor het aanleveren van informatie door corporaties. Vooraf was daarbij bepaald dat minister Blok, als de pilot succesvol wordt afgerond, SBR vanaf 2018 verplicht zal stellen voor corporaties en dat de Kamer van Koophandel vanaf dat moment alleen jaarrekeningen accepteert die via SBR zijn aangeleverd.

Deze pilot is goed verlopen, de planning is echter iets anders geworden dan hierboven beschreven. De KvK heeft SBR op dit moment verplicht gesteld voor micro- en kleine organisaties, voor corporaties lijkt dit pas voor 2019 verplicht te worden. Voor de aanlevering via CorpoData aan het Aw heeft de minister aangegeven dat dit traject gezien de resultaten wordt doorgezet, er wordt nu bepaald welke stappen er gezet gaan worden. In eerste instantie zal de jaarrekening aangeleverd moeten gaan worden en daarna de dVi en dPi. Over de planning hiervoor wordt nu gesproken met Aw en BZK. Uiteindelijk zal er een verplichtstelling komen, maar er is op dit moment nog niet bekend wanneer. Dit zal de komende maanden naar alle waarschijnlijkheid duidelijk worden.

Met de succesvolle pilot kunnen we stellen dat SBR in feite al zijn intrede heeft gedaan binnen de corporatiewereld en dat dit in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid een grote vlucht gaat nemen. Het aantal rapportages dat op deze manier aangeleverd moet worden, zal steeds groter worden en: het is verplicht!

Dit is voor Aareon de trigger geweest om al in 2016 de eerste stappen te zetten om tot een geautomatiseerde aanlevering via SBR te komen. Hiervoor is samenwerking gezocht met XBRL Reports, een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het aanleveren van rapportages in het XBRL-formaat. Dit heeft er toe geleid dat er gekozen is voor een introductie van SBR in de Aareon-suites, op basis van een plan waarmee het doel in een aantal fases zal worden bereikt, maar waarbij ook al vroeg in het project resultaat kan worden geboekt en aangetoond. Hierdoor kunnen al in het begin van het project rapportages in SBR worden aangeleverd en zal er in de latere fases steeds verder worden toegewerkt naar een volledig automatische aanlevering van de rapportages.

Het kunnen aanleveren van de rapportages conform de SBR-standaard is reeds aangetoond De stappen worden nu gezet om de juiste gegevens uit de Aareon-suites automatisch aan te kunnen leveren en daarmee de rapportages ook zonder handmatig ingrijpen te kunnen leveren.

Op onze roadmap van 2017 is deze ontwikkeling uiteraard ook opgenomen.

to top