Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Vastgoed
Vastgoed · Vastgoed

Financiële planning en waardering

Vastgoed is opgebouwd uit twee modules die tezamen het proces van vastgoedwaardering, toetsing en verantwoording ondersteunen.

Vergaande integrale ondersteuning

De suite Vastgoed biedt u vergaande integrale ondersteuning bij het proces van vastgoedwaardering en -sturing. Een proces dat onderhevig is aan veranderende wet- en regelgeving zoals herziening woningwet, Novelle minister Blok en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ645). De suite is oorspronkelijk ontwikkeld voor woningcorporaties, maar wordt ook ingezet bij gemeenten en kan gebruikt worden voor registratie van zorgvastgoed.

Vastgoed is opgebouwd uit twee modules die tezamen het proces van vastgoedwaardering, toetsing en verantwoording ondersteunen.

Vastgoed activa - De bedrijfseconomische en fiscale waardering van uw activa als basis

De complete registratie van uw activa (tot op objectniveau) beheert u in de module Vastgoed activa. Naast het bepalen van de afschrijvingsregimes journaliseert u hier de afschrijvingen naar uw eigen financiële systeem. Ook kunt u ultimo verslagjaar conform RJ645 de impairment-toets (herwaardering) uitvoeren op kasstroom genererende eenheid niveau en de mutaties vervolgens verwerken in de activa-administratie. Naast de bedrijfseconomische boekwaarde beheert u tevens de fiscale boekwaarde van uw activa conform de huidige wet- en regelgeving. Niet alleen de fiscale activastaat, maar ook alle dotaties op en aanwendingen van uw herinvesteringsreserve (HIR) worden overzichtelijk beheerd. U maakt hiermee optimaal gebruik van uw afschrijvingsruimte en strategisch gebruik van de herinvesteringsreserve.

Vastgoed scenarioanalyse - beleidsplannen financieel analyseren en begroten

De module Vastgoed scenarioanalyse geeft u inzicht in de meerjarige financiële implicaties van iedere beleidsvariant. Denk hierbij aan bedrijfswaardeberekeningen en de eventuele onrendabele toppen die uit deze berekeningen voortkomen. Diverse kengetallen zoals rentabiliteitscijfers en solvabiliteit worden gepresenteerd. Ook krijgt u inzicht in de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte op corporatieniveau. Het uiteindelijke resultaat kunt u presenteren in een balans-, exploitatie- en liquiditeitsoverzicht, compliant aan de RJ645 en CorpoData-modellen. Vastgoed scenarioanalyse ondersteunt u dus niet alleen bij de totstandkoming van de financiële meerjarenbegroting, maar vormt tevens een belangrijk middel om de voorliggende beleidskeuzes te toetsen en te verantwoorden.

Vastgoed-suite: registreren, waarderen, analyseren en sturen

Vastgoed ondersteunt uw operationele processen rondom registratie en waardering van uw bezit. Daarbij werkt u met dezelfde informatie en op de juiste aggregatieniveaus. Wellicht nog belangrijker is de herleidbaarheid van informatie in de suite. U wilt immers goed inzicht houden in de informatie waarop u uw beleid hebt gebaseerd.

to top