Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Communities
Aareon Digital Solutions

Nieuws > Overig nieuws

Communities – waarom juist nu?

In een tijd waarin we ons realiseren dat bewoners in toenemende mate op elkaar zijn aangewezen, er steeds meer alleenstaanden zijn en wonen steeds kostbaarder wordt, is het interessant om met elkaar na te denken over de potentie van communities voor wonen.

Maar voor dat we iets over communities zeggen, is het goed is het goed om direct aan te geven wat we hier onder verstaan. Er zijn namelijk veel definities in omloop, maar voor ons vakgebied definiëren we communities als volgt:

Een community is een groep bewoners die vanuit een gemeenschappelijk belang samen verantwoordelijk is voor een duidelijk afgebakend geografisch gebied en eventueel gebruik maakt van een virtuele omgeving binnen een communicatieplatform.

Wat maakt een community interessant?

We zien wereldwijd binnen de vastgoedmarkt een grote shift ‘van pand naar klant’. De vraag is: waarom? Economen John Kay en voormalig RvA van de Bank of England Mervyn King hebben onlangs een boek uitgegeven “Radical Uncertainty”. Daarin maken ze onderscheid tussen risico, dat wat je kunt berekenen, en onzekerheid, waarbij dat niet kan. In hun boek beargumenteren ze dat professionals in zijn algemeenheid teveel hebben vertrouwd op het berekenen van risico's maar de mogelijkheid dat gevaren uit een compleet onverwachtste hoek kunnen komen, hebben genegeerd.

Met andere woorden: om meer future proof te zijn, moeten vastgoedprofessionals intelligenter met risico en onzekerheid leren omgaan. Communities zijn vanuit dit oogpunt zo interessant omdat iedere belegger, beheerder of corporatie daardoor weet en ook begrijpt wat er gaande is in een gebouw - hij ziet elke dag de verhalen en kan in zijn beslissingen hierop veel beter aansluiten.

Welke voordelen biedt een community?

Naast de strategische overweging om veel dichter op je bewoners te opereren, hebben we hieronder nog enkele voordelen op een rij gezet. Deze zijn niet uitputtend.

• Oplossing voor anonimiteit. Groeiende digitalisering en individualisering van de samenleving maken dat de onderlinge verbondenheid en samenhang steeds minder zijn geworden. Daar waar onze buren vroeger spreekwoordelijk voor ons “klaarstonden”, zijn we steeds meer op ons zelf gericht en aangewezen.

• Gezondere woonomgevingen, Een community kan het gevoel van verbinding en samenhang juist weer vergroten. En vreemd genoeg, juist met gebruik van digitalisering. En niet alleen de buurtbewoners maar ook anderen zoals de woningeigenaar, beheerder of corporaties kunnen onderdeel van de community zijn. Het vergroten van samenhang vergroot ook het gemeenschapsgevoel en dat heeft weer een positieve invloed op de woonomgeving.

• Participatie. Participatie is een steeds belangrijker thema in de samenleving. Om tal van redenen. Tot nu toe is een bewonerscommissie of VvE het bekende gremium hiervoor. En waar die structuren niet zijn, is iedereen op zichzelf aangewezen. Binnen communities is verantwoordelijkheid op een natuurlijke manier meer gedecentraliseerd, waardoor participatie rondom belangrijke thema’s als bijvoorbeeld verduurzaming van een wijk of issues rondom parkeren, op grond van minder bureaucratie en tegelijk meer draagvlak kan worden gerealiseerd.

• Slimmer beheer. We zien we dat wanneer bewoners meer regie over hun gebouw krijgen, of ze nu huurder of koper zijn, dit enorm bijdraagt aan de efficiency van het beheer: bewoners gaan elkaar helpen in plaats van alles direct bij een beheerder of beheerafdeling neer te leggen. Dit vergroot ook tegelijk de onderlinge verbondenheid.

• Hogere tevredenheid. En bewoners die je onderling verbindt, zijn ook meer tevreden, waardoor ze ook minder gaan klagen.

• Betere gebouwen. Betrokken bewoners zorgen ook beter voor je gebouw – het verschil tussen een huurder of koper maak je namelijk veel kleiner. De boodschap bij communities is “draag samen zorg voor je gebouw en elkaar”.

• Duurzamer gebruik van middelen. Ook zien we dat bewoners die meer als community denken veel meer onderling delen, waardoor het gebouw een stuk duurzamer wordt en tegelijkertijd er een basis wordt gelegd voor sharing services.

Hoe werkt een community?

Binnen een community delen de deelnemers informatie met elkaar. Niet alleen bewoners onder elkaar maar ook bewoners met bijvoorbeeld de beheerder van het gebouw. Bewoners kunnen met elkaar activiteiten organiseren, gezamenlijk iets aanpakken, tijdens de vakantie hun parkeerplaats beschikbaar stellen aan iemand anders of anderszins hulp aan elkaar vragen en bieden. Daarnaast kunnen in relatie met de beheerder allerlei praktische zaken gedeeld worden. Denk daarbij aan het delen van documenten als handleidingen, brochures, etc. Maar ook het centraal melden van bijvoorbeeld een liftstoring waarbij de beheerder dan weer actief kan communiceren over de beschikbaarheid van de lift of de duur van de storing. De deelnemers communiceren actief met elkaar. Een actieve community zorgt voor meer betrokkenheid bij de woonomgeving.

Digitalisering en community

Digitalisering is het hulpmiddel bij uitstek om een community te faciliteren. Communicatie-apps, zoals WhatsApp, maken inmiddels deel uit van ons dagelijks leven. Maar deze apps hebben hun beperkingen. Je kunt binnen een ongestructureerde omgeving praten, een filmpje of foto delen, maar daarmee houdt het op. Er zitten verder geen processen achter waardoor je er niet goed je beheer op kunt doen en zijn niet te personaliseren voor een specifieke situatie. Daarnaast vormen data is ook een groot punt. Allereerst in termen van privacy voor je bewoners: Bij WhatsApp en Facebook is hier geen enkele garantie op. En in het kader van het boek John Kay en Marvyn King: hoe wil je als organisatie intelligenter met onzekerheid en risico’s omgaan als je geen toegang tot de data hebt? Er ligt namelijk zo veel onbenutte potentie wanneer je real-time gaat leren van de ervaringen in je communities. Digitaliseren betekent dan praktisch gezien dat je makkelijk bij je data kunt door deze op te nemen in een datawarehouse.

Daarom is er meer nodig. In de evolutie van digitalisatie zijn we gestart met het bieden van simplex communicatie. Dat is communicatie vanuit 1 richting: van de eigenaar richting de gebruiker. Het doel hierbij was enkel informeren. Hiervoor hebben we websites, portalen en zogenaamde ‘Mijn Omgevingen’ ingezet. In een tweede zijn we in de websites en portalen ook interactiviteit gaan inbouwen. Doel is dat gebruikers ook kunnen reageren op de berichten en op elkaar. Dit is duplex communicatie (en beetje meer) en biedt al meer ruimte voor discussie waardoor het inzicht aan beide kanten wordt vergroot. Beide vormen van communicatie worden bepaald door de energie die de eigenaar er in stopt: wanneer geen informatie wordt geboden gebeurt er niks.

Om van deze fase de volgende stap te zetten naar communities, geeft sommige mensen dan te denken dat communities dan nog meer energie kosten dan interactieve websites en portalen. Immers nu moet er nog meer content worden gepost en nog veel meer worden gereageerd. Echter, het idee bij communities is dat je communicatie en processen tussen bewoners faciliteert, waardoor ze zelf zoveel mogelijk kunnen bespreken, maar ook regelen. Een platform voor communicaties faciliteert dit in lijn met de structuur van je woonomgeving.

Bij het zelf regelen kun je bijvoorbeeld denken aan het indienen van een reparatieverzoek, hetzij voor de woning of voor een algemene voorziening als de lift. Maar vooral dat bewoners reparatiemeldingen veel gecoördineerder indienen. Dus dat zo’n melding maar één keer wordt gedaan en dat iedereen direct ziet dat het euvel al gemeld is en wat de vervolgacties zijn. Of denk aan bewoners die onderling parkeerplaatsen delen of via een slimme kalender zelf van alles organiseren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat er mogelijk is.

Randvoorwaarden en risico’s van communities

Terug naar waar we begonnen met de definitie van een community: “Een community is een groep bewoners die vanuit een gemeenschappelijk belang samen verantwoordelijk is voor een duidelijk afgebakend geografisch gebied en eventueel gebruik maakt van een virtuele omgeving binnen een communicatieplatform.”

• Gemeenschappelijk belang. Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde community is dus dat er duidelijke gemeenschappelijke belangen zijn waarvoor bewoners samen verantwoordelijkheid dragen. Een communityplatform moet qua structuur dus flexibel verschillende doeleinden kunnen faciliteren en kunnen meegroeien met de fase waarin een community zich bevindt.

• Veiligheid. Ten tweede moet het een veilige omgeving zijn. Dit betekent dat bewoners identificeerbaar zijn en niet anoniem of zonder aanwijsbare reden vanuit de eigenaar onderdeel uitmaken van de community. Goede autorisatie is dus een randvoorwaarden van een communicatieplatform.

• Regie. Ten derde is er ook een gezonde vorm van regie nodig. Veel kan worden opgelost door zelfregie, maar bewoners kunnen soms onderling ook vastlopen of zaken besluiten binnen een gebouw die tegen het belang van de eigenaar ingaan. Naast het aanbieden van software is de inzet van de juiste “soft skills” dus ook een belangrijke randvoorwaarde.

Wanneer een community geen duidelijk gemeenschappelijk belang heeft, deze niet veilig is en regie ontbreekt, kan een community vervallen in een ‘crowd’. Dit beeld van wanorde waarin iedereen maar wat roept, zie je veel op Facebook of in WhatsApp-omgevingen. Resultaat is dat veel mensen afhaken en dat slechts een kleine, niet representatieve hard roepende minderheid de boventoon gaat voeren richting elkaar richting de beheerder/eigenaar. Via een goed georganiseerd communityplatform zie je dergelijke processen aankomen en kun je hier proactief regie op voeren.

Tot slot

Het valt op dat veel eigenaren of beheerders recent de handschoen oppakken. Je kunt je afvragen of het faciliteren van communities gezien het bovenstaande niet standaard tot de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar of -manager zou moeten horen.

Communities hebben de potentie om voor de hele keten op een nieuwe manier duurzaam waarde toe te voegen rondom alle woongerelateerde processen. Het bouwen en onderhouden van communities is iets waar je vandaag mee kunt starten. Het sluit namelijk aan op het natuurlijke gedrag van mensen om elkaar op te zoeken en te helpen.

to top