Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Nul op de meter

Magazine
Nieuws > Overig nieuws

Nul-op-de-meter en monitoring volgens Stroomversnelling

Hoe zorgen we ervoor dat binnen 30 jaar alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn? Een veelomvattende vraag, waarop we geen pasklaar antwoord hebben.

Binnen het Stroomversnelling-netwerk wordt inmiddels enkele jaren gewerkt aan een integrale aanpak van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De uitdaging: een prettige en blijvend betaalbare woonomgeving creëren, waarvan de energievoorziening een integraal deel uitmaakt. Want in een aantrekkelijke en comfortabele woonomgeving wil iedereen graag wonen, ook als je ouder wordt.

Zo’n 40 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland hangt samen met het energieverbruik van gebouwen. De helft daarvan is toe te schrijven aan woningen. Dat betekent dat de doelstellingen van het Klimaatakkoord fors dichter bij komen als er goede, breed gedragen afspraken worden gemaakt over de aanpak van de gebouwde omgeving. Stroomversnelling is een van de partijen die aan tafel zitten bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Enerzijds omdat er veel kennis en ervaring in de vereniging zit en anderzijds omdat ze werken vanuit een breed en onafhankelijk perspectief.

Bij de naam Stroomversnelling denken veel mensen aan het nul-op-de-meter (renovatie)concept en de bijbehorende Energieprestatievergoeding (EPV). Dat is niet zo vreemd, want de term nul-op-de-meter is inmiddels zo ingeburgerd dat Van Dale de spelling officieel heeft vastgelegd. De totstandkoming van dergelijke innovaties is echter onderdeel van een bredere visie.

Stroomversnelling werkt op de eerste plaats aan het creëren van de juiste condities om te komen tot een grootschalig woonlastenneutraal én CO2-neutraal woningaanbod in Nederland. Een aanbod waarvan bewoners blij worden. Waar nodig zet Stroomversnelling zich daarnaast ook in voor de ontwikkeling van wet- en regelgeving die leidt tot de juiste prikkels. Een andere rol is die van aanjager van de markt, bijvoorbeeld op het gebied van NOM-proposities en NOM-monitoring.

'No regret' maatregelen

Welke maatregelen moet je nu nemen om straks op tijd van het aardgas af te zijn en de potentie voor duurzame opwek optimaal te kunnen benutten? Als je je eerst op de relatief gemakkelijke quick wins richt, en ook nog eens investeert in ‘halve maatregelen’ dan kan het gebeuren dat de kosten om straks het einddoel alsnog te halen alleen maar hoger worden. Daarom is één van de uitgangspunten van Stroomversnelling dat elke genomen maatregel moet passen in een slim stappenplan dat leidt naar CO2-neutraliteit in 2050. Dan heb je het over zogenaamde spijtvrije of 'no regret' maatregelen.

Andere belangrijke pijlers van de Stroomversnelling-visie zijn:

Ervaringen met de Energieprestatievergoeding

Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels honderden nul-op-de-meter woningen in beheer. Dat betekende onder andere dat er tal van administratieve aanpassingen nodig waren om de Energieprestatievergoeding (EPV) te kunnen innen. En deze corporaties weten inmiddels ook - uit eigen ervaring - dat een betrouwbaar, betaalbaar én gebruiksvriendelijk monitoringsysteem het innen van de EPV een stuk gemakkelijker maakt.

Maar in den beginne was nog geen standaard voor nul-op-de-meter monitoring. Dit leidde tot situaties waar een corporatie met drie of vier verschillende monitoring-oplossingen moet werken. Een sub-optimale gang van zaken, die leidt tot problemen met toegankelijkheid en uitwisseling van data. Daarnaast komt het voor dat verbruiksdata van onvoldoende kwaliteit zijn.

Energieprestatie Monitoring Norm

Stroomversnelling heeft deze praktijkproblemen aangepakt door in een taskforce samen met marktpartijen en onafhankelijke experts te werken aan een breed gedragen en robuuste norm. De eerste resultaten van dit ontwikkelproces zijn inmiddels te bekijken op http://monitoringnorm.nl.

De Taskforce Monitoring heeft vastgelegd welke functionaliteiten en prestaties een integrale monitoringsoplossing moet kunnen bieden. Zo krijgen toeleveranciers en ontwikkelaars van monitoringssystemen een duidelijke richting mee, een ondergrens die als startpunt dient voor het ontwikkelen van eigen producten die aansluiten bij de wensen van vragers en aanbieders van NOM-renovaties. Door het definiëren van de specificaties voor monitoring ontstaat inmiddels een aanbod dat makkelijker implementeerbaar, betrouwbaarder én goedkoper is.

Doorontwikkeling Monitoring Norm

De volgende stap in de ontwikkeling van de norm is de lancering van de API (technische specificaties voor software) en er wordt nog gewerkt aan de geautomatiseerde foutdetectie. Dit jaar gaan enkele pilots van start waarbij de EPV-gegevens geautomatiseerd worden verwerkt in de administratieve (ERP) software van woningcorporaties.

Stroomversnelling en Aareon

Aareon is al geruime tijd in contact met Stroomversnelling en uit onderzoek is gebleken dat er met de toepassingen van Aareon op meerdere vlakken ondersteuning kan worden gegeven aan de doelstellingen van Stroomversnelling. Zo kunnen met de applicatie Trace Investering (onderdeel van Trace & Treasury) de benodigde investeringen financieel worden getoetst. Trace Investering is een gevalideerde module die het rendement berekent op - bijvoorbeeld - nul-op-de-meter investeringen. In Tobias AX kunnen de gegevens van de monitoring via de API van Stroomversnelling worden geregistreerd en op basis van deze gegevens kunnen de EPV-rapportages aan de huurders worden samengesteld. Zo kunnen ook de corporaties eenvoudig onderdeel worden van deze keten.

to top