Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Mareon

Nieuws

U kunt lezen en schrijven met Mareon!

De drempel van het Mareon-portaal wordt inmiddels platgelopen. Dagelijks vinden honderden leveranciers hun weg naar www.mareon.nl.

Deze cloudoplossing is de ideale manier om de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gestructureerd, foutloos en ‘vanzelf’ te laten verlopen. En vice versa.

Om met de deur in huis te vallen: met Mareon bedoelen wij de primaire digitale communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals de opdrachtenstroom vanuit de woningbouwcorporaties en de facturenstroom vanuit aannemers.

Mareon
Mareon verzamelt en verwerkt alle primaire communicatie tussen opdrachtgever en - nemer.

In tegenstelling tot de specifieke koppelingen tussen corporaties en aannemers die her en der ontwikkeld worden, is Mareon een cloud-platform waarop meerdere corporaties en meerdere aannemers zijn aangesloten. Zowel de aannemer die voor meerdere corporaties werkt als de corporatie die met meerdere aannemers werkt maken gebruik van hetzelfde. Door gebruik te maken van standaarden als VERA en S@les in de bouw kunnen ERP’s - waaronder die van Aareon - naadloos worden aangesloten.

Opdrachtenstroom

Vanuit het ERP-systeem van de woningbouwcorporatie (Tobias) worden de opdrachten voor de aannemers in Mareon beschikbaar gesteld, desgewenst ook direct in het ERP-systeem van de aannemer zelf. Opdrachten komen vanuit alle aangesloten woningbouwcorporaties in Mareon in één overzicht bij elkaar. De opdrachten zijn te filteren, te sorteren en in detail te bekijken. De behandeling van een opdracht - van bevestigen, inplannen tot het afmelden - wordt automatisch bijgehouden en ook weer verwerkt in het ERP van de woningbouwcorporatie.

Het aantal opdrachten neemt vooral in de laatste maanden fors in aantal toe. Deze toename is te verklaren doordat steeds meer woningbouwcorporaties van hun Aareon-aannemersportaal overstappen naar het nieuwe Mareon-portaal. Steeds vaker constateren we daarbij dat de aannemers bij een nieuwe aansluiting bij Mareon al bekend zijn, wat deze overstap soepel doet verlopen. Naast de nieuwe mogelijkheden wordt de snelheid van Mareon als positief punt genoemd.

Facturatie

Met de toename van de opdrachtenstroom groeit vanzelfsprekend ook de factuurstroom vanuit de aannemer naar de woningbouwcorporatie. Mareon neemt hier veel administratief werk uit handen, overtypen en papierwerk komt hier nauwelijks meer aan te pas.

De factuur wordt namelijk via één klik vanuit de opdracht aangemaakt. Nadat de factuurgegevens door aannemer zijn ingevoerd, wordt de factuur inclusief PDF-bijlage zonder handmatige slagen in het ERP-systeem van de woningbouwcorporatie verwerkt. Facturen worden daarbij automatisch gekoppeld aan de juiste opdracht en de verdere routing van de facturen via de 2- of 3-way matching zorgt ervoor dat alleen bijzonderheden en afwijkingen gecontroleerd hoeven te worden. Dit resulteert in een optimale, snelle verwerking en betaling van facturen, een enorme stap in kwaliteitsverbetering en tijdsreductie voor alle partijen!

Soorten opdrachten

Mareon is niet bepaald éénkennig. De verschillende soorten opdrachten zoals die o.a. in corporatieland voorkomen kunnen allemaal door Mareon verwerkt worden.

Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud uit het ERP-systeem van de woningbouwcorporatie zorgt voor het grootste aandeel aan opdrachten. Deze redelijk recht-toe-recht-aan reparatieverzoeken, doorgaans geïnitieerd door de huurder, bestaan vaak uit één uitvoeringstaak op één adres, zoals het klemmen van de deur, het lekken in de badkamer of het gestoord zijn van de CV-ketel. De details van zo’n opdracht kunnen door de aannemer met één klik vanuit het overzicht worden geraadpleegd en vandaar volgen opdrachtbevestiging (acceptatie), planning (plandatum), uitvoer (behandeling) en voltooiing (gereedmelding). Deze acties worden terug in het ERP-systeem van de woningbouwcorporatie geregistreerd ten behoeve van inzage in de voortgang, terugkoppeling naar de huurder of voor SLA/managementrapportages.

Mutatieonderhoud
Mutatieonderhoud vindt plaats na vertrek van de vorige huurder en voor intrek van de nieuwe huurder. Bij een eindcontrole komen dan vaak meerdere herstelwerkzaamheden aan het licht of soms heeft de vorige huurder niet aan een eerder project meegedaan en wordt er alsnog voor gekozen om de aanpassing aan de woning door te voeren. Zo’n mutatieonderhoud-opdracht is een combinatie van meerdere uitvoeringstaken, die ineens als opdracht naar één (of meer) aannemers worden gestuurd. Vanwege de omvang en complexiteit vergt dat veel detail in de aanlevering van de opdrachtomschrijving bij de aannemer voor een goede begripsvorming en correcte uitvoering. Daarom wordt hier vaak gekozen om bijvoorbeeld per ruimte de uitvoeringstaken te structureren waarbij het te gebruiken materiaal inclusief prijs netjes wordt aangeleverd. Mareon ondersteunt ook de verwerking van mutatieonderhoud.

Planmatig onderhoud
Vooraf geplande en repeterende onderhoudstaken, zoals bijvoorbeeld het reinigen van CV-ketels elke 2 jaar en buitenschilderwerkzaamheden elke 5 jaar staan op de Mareon-roadmap ingepland en gaan in een aankomende release ook tot de mogelijkheden behoren.

Volledig integreerbaar met ERP-systeem van de aannemer

Aannemers met een eigen ERP-systeem voor de verwerking van opdrachten en facturen willen uiteraard met het eigen systeem blijven werken. Mareon zorgt er dan voor dat de opdrachten digitaal worden aangeleverd, zodat ze in het systeem van de aannemer worden ‘ingeschoten’. Deze aanlevering van opdrachten vindt bij voorkeur plaats op basis van de nieuwe standaard ‘S@les in de Bouw’, maar andere koppelformaten zijn ook mogelijk.

Statuswijzigingen van opdrachten die in het ERP-systeem van de aannemer worden gedaan, worden direct via Mareon naar het ERP-systeem van de desbetreffende woningbouwcorporatie teruggestuurd. Volledig transparant, net alsof er rechtstreeks in Mareon zelf zou zijn gewerkt. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de facturatie. Dat gebeurt in het eigen systeem, waarna de factuur via Mareon vanzelf bij de juiste woningbouwcorporatie terechtkomt, direct in het ERP-systeem, zonder handmatige slagen.

Het is evident dat zowel de woningbouwcorporatie als de aannemer de voorkeur geven aan deze vorm van administratieve ontzorging. Beide partijen krijgen de gegevens van de andere foutloos aangeleverd, omdat overtypen en andere handmatige acties overbodig zijn gemaakt.

De Mareon-horizon

Met een kijkje in de glazen bol om het toekomstige landschap wat verder in te kunnen kleuren, zien we een aantal stippen aan de horizon die de moeite van het noemen waard zijn. Zoals genoemd, heeft het onderdeel planmatig onderhoud al een plekje op de Mareon-roadmap verworven.

Andere aanbieders van diensten

Ook op de roadmap staat dat Mareon voor andere uitvoerende partijen beschikbaar wordt gemaakt. Hierbij kun je denken aan de interne vaklieden van de woningbouwcorporatie, die als een soort ‘interne aannemer’ opdrachten ontvangen, inplannen en afmelden. Deze mogelijkheid ligt met de bestaande interface van Mareon voor de smartphone of tablet min of meer binnen handbereik. Hierbij wordt ook al gekeken naar de koppeling met het planningssysteem, zodat een storing van een huurder direct bij de juiste uitvoerder en op een passend tijdstip terechtkomt. Globaal idee is dat de interne vakman met Mareon dezelfde mogelijkheden heeft als de aannemer. Een verschil met de aannemer is dat in dit geval geen factuur kan worden geregistreerd maar dat in plaats daarvan de medewerker eventueel zijn gemaakte uren kan registeren, iets wat in Mareon ook mogelijk is.

Verder zijn er vergevorderde plannen om de woningbouwcorporatie de mogelijkheid te bieden ook de bestellingen van goederen en materialen bij hun leveranciers via Mareon te laten verlopen, de vierde opdrachtsoort, de inkoopopdracht, dus. Met FACILITOR is binnen Aareon veel ervaring met het direct inschieten van purchase-orders in het ERP-systeem van een grote leverancier, met uitwisselingsformaten die vergelijkbaar zijn met S@les in de Bouw. Omgekeerd volgt na levering van de goederen uiteraard de factuur, die op exact dezelfde wijze via Mareon z’n weg in het proces zal doorlopen.

De wereld is groter

Mareon is niet beperkt tot de woningbouwcorporatie als opdrachtgever. Het concept is algemeen toepasbaar en kan vlotjes worden uitgerold naar andere grote opdrachtgevers zoals gemeenten en zorginstellingen.

Explosieve groei

De groei van afgelopen half jaar zal zich in rap tempo verder versnellen. Niet alleen vanwege het toenemende aantal aansluitingen, maar ook als gevolg van genoemde andere opdrachtsoorten, doelgroepen en opdrachtgevers. Het product van deze twee bewegingen zorgt voor die exponentiële groei, daarvoor hoeven we de glazen bol niet te raadplegen. Het kan zo maar gebeuren dat uw aannemer u straks de vraag stelt:

Kunt u al lezen en schrijven met Mareon?
Met uw ERP van Aareon kunt u dat!

Kunt u al lezen en schrijven met Mareon?
to top